Yêu cầu các địa phương công bố chất lượng môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản gửi UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện kiểm soát, truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục. Trong đó giao Tổng cục Môi trường thực hiện chuyển giao phần mềm Envisoft để hỗ trợ địa phương quản lý và truyền nhận số liệu quan trắc tự động.

Qua hơn 1 năm triển khai thực hiện, các Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận phần mềm đều thực hiện kết nối số liệu quan trắc tự động liên tục về Bộ Tài nguyên và Môi trường và đã có gần 1.000 trạm quan trắc tự động trên cả nước thực hiện việc kết nối này.

Bước đầu, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố chỉ số chất lượng môi trường không khí xung quanh trên ứng dụng bằng nền tảng di động. Trong thời gian tới, Bộ này sẽ tiếp tục nâng cấp phần mềm EnviSoft và ứng dụng này để sử dụng thống nhất trong cả nước.

Yêu cầu các địa phương công bố chất lượng môi trường - 1
Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục nâng cấp phần mềm Quản lý số liệu quan trắc môi trường tự động (EnviSoft) và ứng dụng này để sử dụng thống nhất trong cả nước.

Để thực hiện tốt công tác quản lý thống nhất số liệu trên phạm vi toàn quốc, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các địa phương rà soát, đôn đốc các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện lắp đặt, truyền số liệu quan trắc tự động theo quy định của Chính phủ.

Đặc biệt, đối với các cơ sở sản xuất có nguồn thải lớn thuộc đối tượng kiểm soát đặc biệt theo quy định của pháp luật, phải thực hiện nghiêm túc việc truyền số liệu quan trắc tự động, liên tục trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động, phối hợp và thực hiện việc truyền số liệu quan trắc nêu trên về Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường để cùng theo dõi, quản lý.

Tiếp tục thực hiện đầu tư, lắp đặt các trạm quan trắc môi trường xung quanh theo quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường địa phương phục vụ thông tin đến cộng đồng; kiểm soát chất lượng và chịu trách nhiệm về chất lượng của số liệu quan trắc tự động được truyền về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Bộ này cũng đề nghị thực hiện công bố chất lượng môi trường trên địa bàn địa phương theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường. UBND các tỉnh có thể sử dụng ứng dụng trên nền tảng di động của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc trên website của địa phương, trên phương tiện thông tin đại chúng.

Thế Kha